„Europa Wolnych Narodów”

NASZ DZIENNIK

Sobota-Niedziela, 8-9 grudnia 2007, Nr 287 (3000)

Dział: Polska

Otrzymaliśmy
Rezolucja
„Europa Wolnych Narodów”

Przedkładamy rezolucję „Europa Wolnych Narodów” w imieniu osób i środowisk dążących do ugruntowania niepodległości Polski i odrzucających traktat reformujący Unii Europejskiej.

 

Celem polityki polskiej winno być strzeżenie suwerenności państwowej i rozwijanie życia narodowego. Niepodległość uzyskana po półwieczu dwóch okupacji została nam dana przez Opatrzność, ale i zadana jako nadawanie kształtu rzeczywistości społecznej i politycznej. Polacy są wielkim środkowoeuropejskim narodem i mają obowiązek starać się o dobre miejsce Polski w rodzinie narodów europejskich. Współpraca i integracja europejska muszą być budowane na fundamentach sprawiedliwości i solidarności zakorzenionych w kulturze klasycznej i chrześcijańskiej. Zaprzeczeniem tych zasad są unifikacja instytucjonalna i inwazja ideologiczna naruszające wolność narodów europejskich. Wyrazem tego zaprzeczenia jest traktat reformujący Unię Europejską, który wzmacnia negatywne tendencje prawne i moralne w Unii.

Jako polscy patrioci i przekonani Europejczycy nie możemy poprzeć tego traktatu. Jest on powieleniem głównych rozwiązań już odrzuconej niesławnej pamięci konstytucji europejskiej. Zmiany w traktatach unijnych nadal idą w kierunku zwiększania federalizmu kosztem niezawisłości narodowej. Federalizm ten jest często wehikułem tendencji ideologicznych odrzucających prawo naturalne, a błędnie rozumiejących uprawnienia osób. Prawa wspólnot naturalnych, jakimi są rodzina i naród, nie są w ogóle uwzględnione ani w traktacie, ani w dołączonej do niego Karcie Praw Podstawowych.

Doceniamy stanowczość rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz stanowisko rządu premiera Donalda Tuska w sprawie Karty Praw Podstawowych. Rzeczpospolita Polska słusznie przystąpiła do tzw. protokołu brytyjskiego ograniczającego jurysdykcję sądów europejskich w aspekcie Karty. Jednak to znaczące osiągnięcie polityki polskiej nie jest w żadnym razie wystarczające. Głównym problemem i zagrożeniem nie jest sama Karta, ale traktat reformujący, który ją zawiera. Karta dotyczy spraw indywidualnych, zaś traktat spraw państwowych. Warunkiem dobrej przyszłości Polski w Europie jest odrzucenie traktatu godzącego w naszą suwerenność.

Traktat reformujący zawiera szereg postanowień potwierdzających, wzmacniających i rozszerzających dotychczasowe negatywne tendencje zawarte w Traktacie Ustanawiającym Wspólnoty Europejskie (TWE) oraz Traktacie o Unii Europejskiej (TUE).

W zakresie unifikacji instytucjonalnej są to przede wszystkim:

– pozatraktatowe i dokonane wyłącznie na mocy deklaracji utrzymanie zasady pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem państwowym bez rozróżniania ustawodawstwa konstytucyjnego i zwykłego (deklaracja 27 TWE);

– nadanie osobowości prawnej UE jako podmiotowi prawa międzynarodowego (art. 32 TUE);

– zmniejszenie liczby obszarów podejmowania jednogłośnych decyzji i poprzez to ograniczenie prawa weta państw narodowych (poszczególne rozdziały TWE);

– wprowadzenie ponadnarodowego urzędu Przewodniczącego Rady Europejskiej (Prezydenta UE) o autonomicznych kompetencjach (art. 9b.6 TUE);

– ujednolicenie polityki zagranicznej poprzez stworzenie urzędu wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 9e TUE);

– umieszczenie jednolitej waluty jako zasady ogólnej oraz traktowanie unii gospodarczej i walutowej jako jednego z celów UE (art. 3.4 TUE);

– nadanie Karcie Praw Podstawowych waloru prawnego równorzędnego traktatom UE (art. 6.1 TUE);

– podtrzymanie formuły obywatelstwa Unii nadające UE cechy państwa (art. 17b TWE);

– potwierdzenie zasady wzmocnionej współpracy niektórych państw jako formy presji na pozostałe państwa unijne (art. 10 TUE);

– naruszenie dotychczasowej równowagi europejskiej poprzez wzmocnienie największych państw unijnych w wyniku zniesienia nicejskiego systemu głosowania (art. 9c. 4 TUE);

– internacjonalizacja partii politycznych jako tworów paneuropejskich oderwanych od korzenia narodowego (art. 8a.4 TUE).

W zakresie inwazji ideologicznej są to przede wszystkim:

– zafałszowanie prawdy o dziedzictwie chrześcijańskim jako fundamencie cywilizacji europejskiej (preambuła TUE);

– sprowadzenie Kościołów i wspólnot chrześcijańskich do statusu identycznego ze statusem organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych (art. 15b TWE);

– ujęcie w prawie traktatowym tzw. orientacji seksualnej i zrównanie jej np. z religią (art. 10 TWE);

– nadanie szczególnego statusu zapobieganiu wyłącznie rasizmowi i ksenofobii rozumianym jako naczelne zagrożenia dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 61.3TWE).

Wzywamy więc zarówno prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i premiera Donalda Tuska do zgłoszenia polskiego sprzeciwu wobec traktatu. Efekt negocjacyjny osiągnięty przez prezydenta RP nie jest wystarczający i nie może być zaakceptowany. Ten stan rzeczy winien być uwzględniony przez premiera RP i dlatego Rzeczpospolita Polska reprezentowana przezeń nie powinna podpisywać tego traktatu. Naród Polski zapamięta właściwą decyzję i pozostawi ją w historycznej pamięci.

Apelujemy do miłujących wolność Polaków, do świadomych obywateli Rzeczypospolitej, do naszych rodaków w kraju i za granicą o poparcie rezolucji „Europa Wolnych Narodów”. Nowy 13 grudnia nie musi się wydarzyć.

Artur Zawisza,
przedsiębiorca i przewodniczący
Rady Programowej Stowarzyszenia
na Rzecz Swobód Obywatelskich

W imieniu sygnatariuszy:

Jacek Bartyzel, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Adam Biela, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Krystyna Czuba, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jan Maria Jackowski, redaktor i pisarz
Krzysztof Kawęcki, doktor politologii i były wiceminister obrony narodowej
Dariusz Kłeczek, lekarz i członek zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Stanisław Krajski, doktor filozofii
Andrzej Krzyżański, prezes Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców
Stefan Kurowski, profesor ekonomii
Cezary Mech, doktor ekonomii i były wiceminister finansów
Stanisław Michalkiewicz, redaktor i publicysta
Władysław Motyka, wiceprezes Związku Podhalan
Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiejim. Ks. Piotra Skargi
Ewa Polak-Pałkiewicz, publicystka katolicka
Wojciech Reszczyński, dziennikarz i redaktor
Mieczysław Ryba, doktor historii i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
Piotr Spyra, prezes Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk”
Jan Szczepankiewicz, prezes Krajowego Forum Przedsiębiorczości
Gabriel Turowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.naszdziennik.pl