Gdynianie chcą dokonania bilansu strat wojennych

W kolejną rocznicę wyzwolenia spod okupacji niemieckiej w dniu 28 marca 2007 roku na posiedzeniu Rady Miasta radny Paweł Stolarczyk wraz z Prezesem Powiernictwa Polskiego Dorota Arciszewską – Mielewczyk zwrócili się z apelem o powołanie specjalnego Zespołu do ustalenia strat osobowych mieszkańców Gdyni oraz strat materialnych w czasie wojny 1939 – 1945.

Gdynia, 28.03.2007 r.

Sz. Pan

Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni
Rada Miasta Gdyni
Motto:

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Zbigniew Herbert

Szanowny Panie Przewodniczący!

Wysoka Rado!

Szanowny Panie Prezydencie!

Jako radny miasta Gdyni wraz z Prezesem Powiernictwa Polskiego Dorotą Arciszewską-Mielewczyk zwracam się dzisiaj – w 62. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej naszego miasta – z apelem o powołanie Zespołu ds. ustalenia ilości ofiar oraz wartości strat materialnych miasta Gdynia powstałych w związku z wojną i okupacją niemiecką w latach 1939 – 1945.

Prace Zespołu powinni służyć celom naukowo-edukacyjnym, bowiem miasto Gdynia nie posiada kompleksowej wiedzy o poniesionych stratach wojennych. Powiernictwo Polskie – mające swoją siedzibę w Gdyni – dostrzega konieczność przeprowadzenia takich prac, a wynika ona z moralnego obowiązku względem tych, którzy stawiali zręby naszego miasta, a których niemiecki okupant wymordował w piaśnickim lesie, innych wyrzucił z ich domostw i skazał na wieloletnią poniewierkę.

Gdynia jest pierwszym miastem II Rzeczpospolitej

Rozstrzelanych i Wypędzonych

Bohaterów

Włodarze miasta oraz dzisiejsi mieszkańcy Gdyni maja również obowiązki względem tych, którzy przyjdą tu po nas. Szlachetne dziedzictwo naszych ojców zobowiązuje, nakłada na nas ciężar udokumentowania i przekazania dzieciom prawdy o historii Gdyni w trudnym okresie II wojny światowej.

Prosimy zatem Pana Prezydenta oraz Wysoką Radę, by powołać Zespół

złożony z:

członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych,

uznanych autorytetów z dziedziny historii,

pracowników naukowych Instytutu Pamięci Narodowej,

przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających miłośników miasta Gdyni,

Radnych Miasta Gdyni,
wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta Gdyni.

Ustalenia Zespołu powinny być fundamentem pod sporządzenie raportu strat Gdyni, który stałby się podstawą do zbudowania nowoczesnego programu edukacyjnego dla naszej młodzieży i stanowiłby zarazem integralną część zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Raport ten powinien być również przetłumaczony na język niemiecki i przekazany stosownym instytucjom w Niemczech. Przywołując w skali lokalnej znane słowa chcemy dzisiaj powiedzieć, że taka będzie przyszłość Gdyni, jakie jej młodzieży chowanie. A młode pokolenie gdynian patrząc w przyszłość, nie może zapominać o przeszłości. Tylko od nas dzisiaj zależy czy będzie to pokolenie bez sumienia, czy pokolenie zakotwiczone w wartościach, na jakich budowano nasze miasto: umiłowanie Ojczyzny, wzorowa sumienność, obowiązki przed prawami. Nadmieniamy, że Warszawa i Poznań dokonały podsumowania strat materialnych z okresu II wojny światowej.

Panie Przewodniczący!

Na zakończenie zwracam się do Pana, aby pamięć poległych Gdynian w czasie zawieruchy II wojny światowej uczcić minutą ciszy.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Prezes Powiernictwa Polskiego

Paweł Stolarczyk

Radny Miasta Gdyni