09.V.2014 r. – 69. rocznica wyzwolenia KL Stutthof